Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE

Rada města Velká Bystřice vydává podle § 101, odst. 4) zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) tento jednací řád:

§ 1

Úvodní ustanovení

1)Jednací řád rady města upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

2)O otázkách upravených tímto jednacím řádem rady města, popř. dalších zásadách svého jednání rozhoduje rada města v mezích zákona.

§ 2

Pravomoci rady města

1)Rada města rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků.

2)Rada města zřizuje v souladu s § 74 komise pro výběrová řízení k veřejným zakázkám dle zák.č. 137/2006 Sb., inventarizační komise v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků.

§ 3

Svolání a jednání rady města

Rada města se schází podlepotřeby, nejméně však jedenkrát do měsíce. Zasedání rady města svolává a zpravidla řídí starosta. Schůze rady města jsou neveřejné.

§ 4

Příprava jednání rady města

1)přípravu jednání rady města organizuje starosta na základě požadavků z jednání zastupitelstva města.

2)Projednávánínových záležitostí spadajících do  kompetence rady města

3)Předkládané návrhy jednotlivých odborů k rozhodnutí radě města

§ 5

Účast členů rady města na jednáních

1)rada města Velká Bystřice je pětičlenná. Účast členů rady je povinná, v případě neúčasti jsou povinni se osobně, popř. telefonicky omluvit starostovi s uvedením důvodu. Omluvená neúčast se poznamená do zápisu z jednání, stejně jako neomluvená absence.

2)Při neomluvené absenci na jednáních rady města se poměrně krátí schválená odměna podle platného nařízení vlády.

§ 6

Program jednání

1)Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města.

2)Rada městazabezpečuje plněníusnesení zastupitelstva města

3)Program jednání rady města navrhuje starosta v jeho nepřítomnosti místostarosta, popř. další člen rady města.

4)Na schůzích rady města může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví souhlas rada města.

§ 7

Průběh jednání rady města

1)Schůzi rady města řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta, popř. další člen rady města

2)Starosta k jednotlivým předkládaným návrhům přizve předkladatele, což jsou zpravidla vedoucí jednotlivých odborů a tajemník MěÚ.

3)Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

4)Zápis z předcházející schůze rady města, proti němuž nebyly podány námitky se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich rada města nejbližší schůze rady.

5)Zápis z předchozího jednání je při zasedání rady města vyložen k nehlédnutí.

6)Stálým bodem jednání rady města je kontrola usnesení z minulých jednání rady města.

7)Tajemnice MěÚ vyhotovuje záznam z jednání a předkládá návrh na usnesení.

§ 8

Příprava usnesení rady města

1)návrh usnesení předkládaný radě města ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů rady.

2)Usnesení musí odpovídat výsledkům jednání s termíny a uvedením osob odpovědným za splnění usnesení.

3)Rada města svými usnesenímirozhoduje i v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsouvyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.

§ 9

Hlasování

1)Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

2)O jednotlivých bodech programu rada města hlasuje ihned po projednání.

3)Usnesení rady města podepisuje starosta společně s místostarostou, nebo jiným radním.

4)Zveřejnění usnesení rady města se provádí : na úřední desce MěÚ, na webových stránkách města (www.muvb.cz)

5)Na dotazy členů rady města odpoví dotazovaný (přítomný při jednání rady města) bezodkladně, připomínky, jejich obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření zodpoví při nejbližším jednání rady města.

§ 10

Pracovní komise a organizačně technické zasedání rady města

1)V souladu s § 101 může rada k jednotlivým bodům jednání přizvat jiné dalšího člena zastupitelstva a jiné osoby.

2)O průběhu jednání rady města se pořizuje zápis, který musí obsahovat počet přítomných členů, schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasovánía přijatá usnesení. Zápis musí být vyhotoven do 7 dnů a uložen na městském úřadě k nahlédnutí. Zápis rady města se vyhotovuje pro všechny členy zastupitelstva města.

3)Nedílnou součástí zápisu je i předkládaný materiál pro jednání rady města. Originál zápisu je uložen u tajemníka městského úřadu.

4)O námitkách člena rady města rozhodne nejbližší zasedání rady města, popř. zasedání zastupitelstva města.

5)Souhrnná kontrola plnění usnesení a zpráva o činnosti rady je předkládána zastupitelstvu města při každém zasedání zastupitelstva města.

§ 11

Tento jednací řád rady města schválila rada města na svémzasedánídne 22.1.2007.

Tímto se ruší jednací řád rady města doposud platný.

Ing. Marek PAZDERAMgr. Ivo SLAVOTÍNEK

starosta městamístostarosta města

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA

VELKÁ BYSTŘICE

Rada města Velká Bystřice vydává podle § 101, odst. 4) zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení) tento jednací řád:

§ 1

Úvodní ustanovení

1)Jednací řád rady města upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

2)O otázkách upravených tímto jednacím řádem rady města, popř. dalších zásadách svého jednání rozhoduje rada města v mezích zákona.

§ 2

Pravomoci rady města

1)Rada města rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 102 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků.

2)Rada města zřizuje v souladu s § 74 komise pro výběrová řízení k veřejným zakázkám dle zák.č. 137/2006 Sb., inventarizační komise v souladu se zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplňků.

§ 3

Svolání a jednání rady města

Rada města se schází podlepotřeby, nejméně však jedenkrát do měsíce. Zasedání rady města svolává a zpravidla řídí starosta. Schůze rady města jsou neveřejné.

§ 4

Příprava jednání rady města

1)přípravu jednání rady města organizuje starosta na základě požadavků z jednání zastupitelstva města.

2)Projednávánínových záležitostí spadajících do  kompetence rady města

3)Předkládané návrhy jednotlivých odborů k rozhodnutí radě města

§ 5

Účast členů rady města na jednáních

1)rada města Velká Bystřice je pětičlenná. Účast členů rady je povinná, v případě neúčasti jsou povinni se osobně, popř. telefonicky omluvit starostovi s uvedením důvodu. Omluvená neúčast se poznamená do zápisu z jednání, stejně jako neomluvená absence.

2)Při neomluvené absenci na jednáních rady města se poměrně krátí schválená odměna podle platného nařízení vlády.

§ 6

Program jednání

1)Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva města.

2)Rada městazabezpečuje plněníusnesení zastupitelstva města

3)Program jednání rady města navrhuje starosta v jeho nepřítomnosti místostarosta, popř. další člen rady města.

4)Na schůzích rady města může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví souhlas rada města.

§ 7

Průběh jednání rady města

1)Schůzi rady města řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta, popř. další člen rady města

2)Starosta k jednotlivým předkládaným návrhům přizve předkladatele, což jsou zpravidla vedoucí jednotlivých odborů a tajemník MěÚ.

3)Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva města a jiné osoby.

4)Zápis z předcházející schůze rady města, proti němuž nebyly podány námitky se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich rada města nejbližší schůze rady.

5)Zápis z předchozího jednání je při zasedání rady města vyložen k nehlédnutí.

6)Stálým bodem jednání rady města je kontrola usnesení z minulých jednání rady města.

7)Tajemnice MěÚ vyhotovuje záznam z jednání a předkládá návrh na usnesení.

§ 8

Příprava usnesení rady města

1)návrh usnesení předkládaný radě města ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů rady.

2)Usnesení musí odpovídat výsledkům jednání s termíny a uvedením osob odpovědným za splnění usnesení.

3)Rada města svými usnesenímirozhoduje i v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsouvyhrazeny zastupitelstvu města nebo pokud si je zastupitelstvo města nevyhradilo.

§ 9

Hlasování

1)Rada města je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

2)O jednotlivých bodech programu rada města hlasuje ihned po projednání.

3)Usnesení rady města podepisuje starosta společně s místostarostou, nebo jiným radním.

4)Zveřejnění usnesení rady města se provádí : na úřední desce MěÚ, na webových stránkách města (www.muvb.cz)

5)Na dotazy členů rady města odpoví dotazovaný (přítomný při jednání rady města) bezodkladně, připomínky, jejich obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření zodpoví při nejbližším jednání rady města.

§ 10

Pracovní komise a organizačně technické zasedání rady města

1)V souladu s § 101 může rada k jednotlivým bodům jednání přizvat jiné dalšího člena zastupitelstva a jiné osoby.

2)O průběhu jednání rady města se pořizuje zápis, který musí obsahovat počet přítomných členů, schválený pořad schůze, průběh a výsledek hlasovánía přijatá usnesení. Zápis musí být vyhotoven do 7 dnů a uložen na městském úřadě k nahlédnutí. Zápis rady města se vyhotovuje pro všechny členy zastupitelstva města.

3)Nedílnou součástí zápisu je i předkládaný materiál pro jednání rady města. Originál zápisu je uložen u tajemníka městského úřadu.

4)O námitkách člena rady města rozhodne nejbližší zasedání rady města, popř. zasedání zastupitelstva města.

5)Souhrnná kontrola plnění usnesení a zpráva o činnosti rady je předkládána zastupitelstvu města při každém zasedání zastupitelstva města.

§ 11

Tento jednací řád rady města schválila rada města na svémzasedánídne 22.1.2007.

Tímto se ruší jednací řád rady města doposud platný.

Ing. Marek PAZDERAMgr. Ivo SLAVOTÍNEK

starosta městamístostarosta města