Nový územní plán

Projekt vyhotovení nového územního plánu pro naše město v celkové hodnotě 833.000,- Kč byl podpořen z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 504.000,- Kč. Finanční prostředky dotace byly poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 428.400,- Kč a ze státního rozpočtu ve výši 75.600,- Kč.

Dokumentace k územnímu plánu:
Informace o vydaném Územním plánu Velká Bystřice
Územní plán - výrok - opatření obecné povahy 1/2015
II. odůvodnění - opatření obecné povahy 1/2015
Zrušující ustanovení
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb
Koordinační výkres
Širší vztahy
Zásobování vodou
Kanalizace, vodní toky a plochy
Energetika, spoje
Výkres předpokládaných záborů PFNový územní plán - Integrovaný operační program