Informace k hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí

socha Tomáše Garrigua Masaryka

Podrobné informace k hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí  

AKTIVNÍ VOLEBNÍ PRÁVO (právo volit)

Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce  za předpokladu, že jde o:
A) státního občana ČR, který
- alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,
-
je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu, 

B) státní občan jiného státu, který
- v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku min. 18 let,
-
je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu
-
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv.

Zásady hlasování
Každý volič hlasuje osobně; zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

Povinností voliče je po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

Totožnost a státní občanství prokáže volič:
státní občan ČR
- platným občanským průkazem; "Potvrzení o občanském průkazu"  vydávané v důsledku ztráty, odcizení ... atd. v žádném případě nenahrazuje občanský průkaz voliče; nebo platným cestovním pasem České republiky, 

cizinec (tj. státní občan  členského státu EU) - průkazem o povolení k pobytu

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (tj. státní občanství členského státu EU), nebude mu hlasování umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku (opatřenou kulatým úředním razítkem městského úřadu). Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.

Voliče - občana ČR, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Hlasování mimo volební místnost

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Způsob hlasování

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (zástěně).

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Ve Velké Bystřici se volí 15 členů zastupitelstva.

Na hlasovacím lístku může volič označit:

x v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran;

x křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany, nejvýše jednu volební stranu; zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Po  úpravě hlasovacího  lístku jej volič vloží  do úřední obálky, kterou  obdržel od okrskové volební komise. V územně členěných statutárních  městech a v hlavním městě Praze  volič vloží  hlasovací lístek  pro volby  do zastupitelstva územně  členěného statutárního  města  nebo do  Zastupitelstva hlavního města Prahy a hlasovací lístek pro  volby  do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.

Volič po opuštění prostoru určeného pro  úpravu hlasovacích  lístků  vloží  úřední  obálku  před okrskovou volební komisí do  volební schránky. Voliči, který  se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

Vytvořeno 8.10.2014 10:57:10 | přečteno 1427x | martina.skalova
load