Uzavření sňatku

Pokud se snoubenci rozhodnou pro obřad ve Velká Bystřici, ať už před Městským úřadem (v obřadní síni nebo na jiném vhodném místě) nebo před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti na území Velké Bystřice, jejich první kontakt by měl směřovat na matriční úřad, kde si domluví - osobně nebo telefonicky - termín sňatku

  

Vzhledem k velkému množství kulturních akcí, které se ve Velké Bystřici konají (např. Slavnost kroje, Woodstock, Lidový rok, Selské trhy, Hasičské slavnosti…), jsme jimi do jisté míry limitováni i při stanovení termínů svatebních obřadů. Týká se to především obřadů v zámeckém parku - jestliže v parku probíhá akce města, NENÍ MOŽNÉ pořádat tento den svatební obřad v parku. V praxi to znamená, že je opravdu nejprve nutná alespoň telefonická domluva s matričním úřadem, zda termín svatebního obřadu nekoliduje s jinou akcí. Kontakty na matriku najdete zde.


Na základě rozhodnutí Rady města Velká Bystřice je dnem stanoveným pro konání svatebních obřadů úterý a jako místo obřadu je stanovena obřadní síň. V tento den a na tomto místě snoubenci nehradí správní ani provozní poplatky. 

Dalšími dny, kdy obvykle sňatky probíhají, jsou pátky a soboty. Pokud se obřad koná v jiný den než v úterý, snoubenci hradí tyto poplatky:

 • 1.000 Kč správní poplatek za uzavření manželství dle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (nehradí se za obřad konaný v úterý v obřadní síni; v jiný den se hradí vždy)

K tomuto správnímu poplatku se připočítává provozní poplatek, jehož výše zavisí na tom, kde a kdy se svatební obřad uskuteční, popř. kdo připravuje místo obřadu mimo obřadní místnost (např. v parku). Přesnou výši provozního poplatku sdělí matrikářka dle parametrů daného svatebního obřadu. 


Snoubenci, kteří chtějí uzavřít manželství na území Velké Bystřice před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti, jsou povinni navštívit matriční úřad a předložit potřebné doklady (viz níže). Matriční úřad poté snoubencům vydá Osvědčení k uzavření církevního sňatku, které je platné 6 měsíců od data vydání. Bez tohoto osvědčení nemůže církevní sňatek proběhnout.


Po obřadu je manželům vydán (zaslán) oddací list, včetně potvrzení k občanskému průkazu, kde jsou vyznačeny změny (změna rodinného stavu, je-li tento údaj v OP uveden, změna příjmení, atd.). Manželé mají zákonnou povinnost do 15-ti dnů po vyznačení změn v občanském průkazu požádat o vydání nového občanského průkazu (Magistrát města Olomouce, odbor správy, oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů). 

Tiskopisy:

 1. ikona souboruDotazník k uzavření manželství
 2. ikona souboruŽádost o osvědčení k církevnímu sňatku


Snoubenci předkládají:

 1. jde-li o občany ČR (starší 18 let) 
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad)
 • rodný list

 • jde-li o občany ČR starší 16 let
  • navíc rozhodnutí soudu o povolení uzavření manželství s doložkou nabytí právní moci

 • jde-li o cizince – občany EU (+ Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko)
  • průkaz totožnosti (cestovní doklad)
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

 • jde-li o cizince
  • průkaz totožnosti
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky (vydává Policie České republiky, nesmí být starší než 7 pracovních dnů)
  Vytvořeno 18.7.2014 11:43:11 | přečteno 3856x | tana
  load