Postup při vyřizování pohřbu

1. Převoz zemřelého z místa úmrtí

a) do nemocnice (na pitvu) – jakmile je pitva dokončena a tělo vydáno, následuje převoz do sídla pohřební služby – může to být jiná pohřební služba, než která bude nakonec zajišťovat pohřeb

(Např. Při úmrtí doma nebo v nemocnici, domově důchodců, LDN,… zavolá zdravotnický personál pohřební službu „A“ k převozu ostatků. Já ale chci, ať pohřeb zajistí pohřební služba „B“. Domluvím se s pohřební službou „B“, ať ostatky převezou k sobě a zajistí pohřeb)

b) do sídla pohřební služby – tam zemřelý zůstává až do obřadu, který se může konat buď v sídle pohřební služby, nebo např. v kostele …..

2. Domluva s pohřební službou na typu a průběhu pohřbu:  

a) zpopelnění – po kremaci následuje uložení urny do urnového hrobu, rozprášení popela na loučce, atd, ….. Stačí telefonicky oznámit správci hřbitova - MěÚ Velká Bystřice, že do hrobu číslo xxx bude uložena urna. Při ukládání urny není třeba asistence hrobníka, stačí kterýkoli kameník. 

b) uložení ostatků do hrobu

- nutná domluva se správcem hřbitova (MěÚ Velká Bystřice) – správce vydá povolení ke kopání hrobu, předá kontakt na oprávněnou osobu (hrobníka), který jako jediný může na daném (našem) hřbitově kopat hrob

- domluva s hrobníkem, aby zajistil nejen výkop hrobu, ale i úpravu místa – textil/chvojí na zakrytí, máry, provaz na spuštění rakve, následný úklid hrobového místa po skončení obřadu – je možnost domluvit se i s pohřební službou, aby zajistila úpravu a úklid hrobového místa, aby zajistila ostatní (provaz, máry, …) – ale zajišťují to jen některé pohřební služby

c) uložení ostatků do hrobky

- domluva se správcem hřbitova (MěÚ Velká Bystřice) – správce předá kontakt na oprávněnou osobu (hrobníka), který má oprávnění nakládat s ostatky (případná nutnost uspořádat již dříve uložené ostatky v hrobce). Kameník nemá oprávnění nakládat s ostatky!

– domluva s hrobníkem, zda zajistí nejen otevření hrobu, ale i úpravu místa – textil/chvojí na zakrytí, máry, provaz na spuštění rakve, následný úklid hrobového místa po skončení obřadu – je možnost domluvit se i s pohřební službou, aby zajistila úpravu a úklid hrobového místa, aby zajistila ostatní (provaz, máry, …) – ale zajišťují to jen některé pohřební služby

Pozn: Pokud byla Smlouva o nájmu hrobového místa uzavřena mezi Městem Velká Bystřice a zemřelým (jako nájemcem), je třeba, aby se pozůstalí dohodli nebo v rámci dědického řízení určili, na koho přejde Smlouva o nájmu hrobového místa. 


Dotčené instituce při úmrtí

Úmrtní list vydává matrika v místě, kde k úmrtí došlo

– např. k úmrtí došlo ve Velké Bystřici – úmrtní list vydá matriční úřad MěÚ Velká Bystřice; k úmrtí došlo v Olomouci – úmrtní list vydá matrika Magistrátu Olomouc, atd.

­ úmrtní list se vydá pouze rodinnému příslušníkovi (rodiče, manžel-ka, děti, vnuci, pravnuci) po předložení jeho průkazu totožnosti (OP, cestovní pas)

Dědické / pozůstalostní řízení

Zahajuje a vede vždy soudem určený notář, který nejprve kontaktuje vypravitele pohřbu a poté všechny další známé dědice

Kdo je oprávněn jednat s úřady

Vypravitel pohřbu – rodič, prarodič, sourozenec, manžel-ka, děti, vnuci, pravnuci – vždy po předložení potřebných dokladů (svůj průkaz totožnosti, úmrtní list zemřelého, ….)

Co je třeba dále vyřídit?

  • vdovský / vdovecký / sirotčí důchod se vyřizuje u České správy sociálního zabezpečení dle trvalého pobytu zemřelého (bližší informace)
  • pozůstalý manžel má povinnost do 15-ti pracovních dnů od obdržení úmrtního listu zemřelého podat žádost o nový občanský průkaz, pokud v něm má uvedený stav (Magistrát města Olomouce, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, Vejdovského 2, 1. patro)
  • pozůstalý manžel by měl kontaktovat, případně navštívit ostatní instituce:
    • pokud měl zemřelý uzavřené smlouvy s poskytovateli plynu, elektřiny, satelitní televize, atd. je třeba smlouvy přepsat, aby nedošlo k odpojení energií, …
    • pokud měl účet v bance, navštívit příslušnou pobočku a informovat se, jak dále postupovat
    • pokud měl zemřelý životní pojistku, penzijní připojištění, stavební spoření, vkladové účty atd., kontaktovat příslušné pojišťovny, spořitelny, banky a informovat se, jak dále postupovat 
Vytvořeno 17.7.2014 18:17:17 | přečteno 4226x | tana
load