Odbor tajemníka

Žaneta Čadová, DiS., referent odboru tajemníka
matrika, evidence obyvatel

tel.: 585 154 156, 603 880 907
e-mail: cadova@muvb.cz


Jana Chudíková, terénní pracovník

tel.: 734 792 645
e-mail: chudikova@muvb.cz 


Lucie Vaculíková, referent odboru tajemníka
mzdová účetní

tel.: 585 351 371
e-mail: vaculikova@muvb.cz 

Odbor tajemníka zajišťuje následující činnosti:

Samostatná působnost:

 • připravuje podklady pro jednání rady a zastupitelstva města
 • eviduje došlou poštu města
 • přijímá a odesílá písemnosti prostřednictvím datových schránek
 • vede doručovací knihu města
 • vede knihu odeslané pošty
 • vede evidenci úřední desky a zajišťuje řádné vyvěšování dokumentů na úřední desku
 • vede evidenci o používaných úředních razítkách městského úřadu
 • připravuje návrh spisového a skartačního řádu městského úřadu
 • vede hřbitovní knihu a odpovídá za nájemní smlouvy hrobových míst
 • zajišťuje spisovou a skartační službu dle spisového řádu městského úřadu
 • zodpovídá za řádné hlášení místním rozhlasem a rozesílání e-mailových zpráv
 • zpracovává podklady pro vyřízení stížností, oznámení a podnětů
 • vede mzdovou agendu zaměstnanců města, odměn členů zastupitelstva a odměn vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • sleduje změny platových předpisů a dbá o jejich realizaci v praxi
 • sestavuje rozpočet a pravidelně vyhodnocuje čerpání prostředků na platy zaměstnanců a odměny zastupitelů jako součást rozpočtu městského úřadu
 • dle platných předpisů sleduje nárok zaměstnanců na dovolenou
 • vede evidenci práce neschopných zaměstnanců
 • při výstupu zaměstnance z organizace  vystavuje potvrzení o zaměstnání
 • zajišťuje úkony související s administrací projektů
 • plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a vedením úřadu.
 • Na úseku sociální práce zajišťuje:
  • předcházení a pomoc při řešení konfliktů mezi občany ohroženými sociálním vyloučením a ostatními občany obce
  • začleňování děti a mládež do skupin vrstevníků i do společnosti, včetně zapojování do dění místní komunity
  • předcházení, snižování a omezování rizika dopadu sociálně nežádoucích jevů
  • vyhledávání a kontaktování znevýhodněných nebo ohrožených jedinců či skupin v jejich přirozeném prostředí a vztazích
  • podporu při zvládání nepříznivých životních situací
  • minimalizaci rizik sociálních konfliktů spojených s životem v subkultuře či neorganizované skupině zvyšování sociálních a komunikačních schopností a dovedností členů těchto skupin
  • podporu a pomoc rodičům při výchově dětí plnění školní docházky, aktivizaci ke smysluplnému trávení volného času
  • podporu zdravého životního stylu dětí a mládeže
  • podporu samostatné myšlení, uvažování a rozhodování, rozvíjení individuálních schopností a dovedností
  • na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů
 • Na úseku matriky:
  • zajišťuje společenské akce - vítání občánků, stříbrné, zlaté a diamantové svatby

Přenesená působnost:

 • vede centrální evidenci žádostí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a poskytuje tyto informace
 • na vyžádání státních orgánů (okresní soudy, policie aj.) vypracovává zprávy o občanech města
 • vykonává funkci registračního úřadu na úseku voleb
 • vykonává funkci veřejného opatrovníka
 • vydává výpisy prostřednictvím CZECH POINTU
 • provádí vidimaci a legalizaci
 • provádí administrativní úkony jako zpravodajská jednotka podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších změn a předpisů
 • Na úseku matriky a evidence obyvatel:
  • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí
  • vydává rodné, oddací a úmrtní listy (matriční doklady)
  • vydává osvědčení k uzavření církevního sňatku
  • vystavování druhopisů matričních dokladů
  • povoluje ve správním řízení změnu jména a příjmení
  • přijímá souhlasné prohlášení rodičů k určení otcovství
  • vydává stanoviska k udělení občanství ČR Krajskému úřadu Olomouc
  • vede ohlašovnu a  evidenci obyvatel města (zákon 133/2000 Sb.)
  • vede stálý seznam voličů a volebních okrsků
  • vede pomocnou evidenci cizinců a azylantů s trvalým pobytem ve Velké Bystřici
  • zabezpečuje skartaci a archivaci dokumentace související s evidencí obyvatel
  • zajišťuje předání přestupkové agendy přestupkové komisi na základě veřejnoprávní smlouvy

Formuláře matriky

Vytvořeno 16.3.2016 13:24:02 | přečteno 2486x | martina.skalova
load