Odbor finanční

Kateřina Bičová, vedoucí finančního odboru
ekonom

tel.: 585 351 370
e-mail: bicova@muvb.cz


Dana Bieleszová, referent finančního odboru
účetní

tel.: 585 351 370
e-mail: bieleszova@muvb.cz


Martina Zedníková, referent finančního odboru
pokladna

tel.: 585 351 370
e-mail: zednikova@muvb.cz Odbor finanční zajišťuje následující činnosti:

Samostatná působnost:

 • sestavuje návrh rozpočtu města v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků
 • zpracovává podklady pro jednání s bankami k přijetí úvěru
 • zabezpečuje hospodaření dle rozpočtu města a navrhuje rozpočtová opatření
 • zpracovává návrh vyhlášky o místních poplatcích
 • připravuje podklady pro jednání finančního výboru, případně dalších komisí
 • navrhuje vnitroorganizační směrnice v souladu se zákonem o účetnictví
 • vede účetnictví města Velká Bystřice v souladu se zákonem o účetnictví, s platnou účtovou osnovou, postupy účtování, uspořádání a označování položek účetní závěrky
 • zpracovává daňová přiznání v oblasti daní z příjmů a DPH
 • sestavuje závěrečný účet hospodaření města a podrobný rozbor hospodaření v souladu se zákonnými předpisy
 • vede evidenci dlouhodobého majetku a nedokončených investic
 • na základě prvotních dokladů vede řádnou evidenci o čerpání a plnění rozpočtu a plnění příjmů, vede sociální fond
 • vede evidenci nemovitého a movitého majetku města
 • zajišťuje podklady k provedení inventarizace majetku města
 • vede analytickou evidenci pohledávek města Velká Bystřice, zasílá upomínky, vymáhá pokuty
 • spravuje bankovní účty a provádí veškeré finanční operace města Velká Bystřice
 • vede příjmovou a výdajovou pokladnu města Velká Bystřice
 • vystavuje faktury za práce a služby
 • zajišťuje spisovou službu a archivaci dle spisového řádu za odbor
 • zakládá originály veškerých smluv
 • zajišťuje podklady k pojistným smlouvám
 • vyvěšuje dokumenty na úřední desku za finanční odbor
 • plní ostatní úkoly uložené radou a zastupitelstvem města a vedením úřadu
 • odpovídá za metodiku účtování a finanční kontrolu příspěvkových organizací

Přenesená působnost:

 • zajišťuje správu místních poplatků dle schválených obecně závazných vyhlášek, zákonem o správě daní a poplatků, vyměřuje, vymáhá, vybírá místní poplatky
 • rozhoduje o provozování výherních hracích automatů dle zákona o loteriích, provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených v rozhodnutí, vybírá správní a místní poplatky za automaty
 • plní úkoly uložené Krajským úřadem Olomouckého kraje vyplývající z rozpočtových pravidel republiky (předávání měsíčních účetních závěrek, změn rozpočtu

Formuláře finančního odboru

Vytvořeno 13.1.2014 22:10:29 - aktualizováno 7.1.2022 11:23:31 | přečteno 2310x | martina.skalova
load