Poskytování dotací z rozpočtu města Velká Bystřice – individuální dotace

peníze

Město Velká Bystřice poskytuje dotace ze svého rozpočtu právnickým nebo fyzickým osobám na účel, zpravidla veřejně prospěšný, stanovený v individuální žádosti přímo žadatelem.

Individuální dotací se rozumí dotace, která řeší potřebu konkrétního subjektu – žadatele. Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace.

Termín pro podání žádostí je do 31. 3. 2023. 

Vyplněnou žádost je třeba doručit na podatelnu městského úřadu na přiloženém formuláři

Dokumenty:
- ikona souboruŽádost o dotaci
- Finanční vyúčtování dotace - formulář
- Čestné prohlášení k vyúčtování

Jednotlivé žádosti posoudí Rada města Velká Bystřice, která rozhoduje o přidělení dotace do 50 tis. Kč pro jednotlivé žadatele, žádost o vyšší dotaci se předkládá k rozhodnutí Zastupitelstvu města Velká Bystřice.

S úspěšným žadatelem uzavře město Velká Bystřice veřejnoprávní smlouvu, v níž budou sjednány bližší podmínky pro použití dotace. Neúspěšní žadatelé budou vyrozuměni o důvodu nevyhovění jejich žádosti.

Uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ve výši nad 50 tis. Kč se zveřejňují na úřední desce Městského úřadu Velká Bystřice.


Vytvořeno 10.2.2016 15:12:09 - aktualizováno 24.1.2022 9:31:14 | přečteno 3526x | martina.skalova
load