Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
18.1.2022
 

Vyhledávání

Velký státní znak ČR

Volby do zastupitelstev obcí konané na podzim roku 2018

ikona souboruZápis o výsledku voleb do zastupitelstva města

Prezident republiky vyhlásil 31. května 2018 ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 své rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí.
Volby se uskuteční ve dvou dnech v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Podle § 13, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je pro volby do Zastupitelstva města Velká Bystřice registračním úřadem Městský úřad Velká Bystřice.


Telefonní spojení do okrskových volebních komisí

Okrsková volební komise č. 1 - tel.č.: 603 880 907

Okrsková volební komise č. 2 - tel.č.: 602 588 264


  • INFORMACE REGISTRAČNÍHO ÚŘADU PRO KANDIDÁTY, ZMOCNĚNCE A VOLEBNÍ STRANY

Vzor kandidátní listiny naleznete zde 

Vzor prohlášení kandidáta naleznete zde 

Základní informace o registračním úřadu, kontakty, úřední hodiny pracoviště 

Registrační úřad bude otevřený od pondělí 16.7.2018 do úterý 31.7.2018 v budově radnice Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice, 1. patro, kancelář č. 15

Úřední doba: 
pondělí a středa                                             8.00-12.00                             13.00-17.00
úterý a čtvrtek                                                 8.00-12.00                             13.00-15.30
pátek (pouze na základě 
telefonické domluvy)                                     8.00-12.00
poslední den 31.7.2018                               8.00-12.00                               13.00-16.00

Kontakt:
Marcela Chumchalová, e-mail: chumchalova@muvb.cz, tel. 731 664 521, 585 351 671

Potřebný počet podpisů voličů na petici podporující kandidaturu pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů, je třeba dle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů voličů na peticích zapsaných ve vztahu k počtu obyvatel města Velká Bystřice k 1. lednu 2018 – 3.295 obyvatel:

· Pro nezávislé kandidáty                                         3 %( min. 120 podpisů)       tj. 120 podpisů

· Pro sdružení nezávislých kandidátů                     7 %                                       tj. 231 podpisů


  • INFORMACE PRO VOLIČE


  • SEZNAMY VOLIČŮ

Základní informace

Stálý seznam voličů vede Městský úřad Velká Bystřice pro voliče, kteří jsou ve Velké Bystřici přihlášeni k trvalému pobytu. Každý volič si může v úředních hodinách na Městském úřadě odbor, tajemníka - matrika ověřit, zda je v seznamu zapsán, popř. může požadovat doplnění údajů či provedení oprav.

Voličem pro volby do zastupitelstev obcí je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 6. října 2018, dosáhl věku 18 let a je v den voleb přihlášen v obci k trvalému pobytu

Informace pro cizince – občany EU

Právo volit do zastupitelstev obcí má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že alespoň ve druhý den voleb, tj. 6.října 2018, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému, popř. přechodnému pobytu.

Jedná se pouze o občany členských států Evropské unie ( Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Spojené království, Švédsko), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva. Tito občané, pokud chtějí uplatnit své volební právo, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Pokud občan státu EU požádal o zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů již v předchozích volbách do zastupitelstev obcí, je již v dodatku uveden a žádat nemusí.

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat Městském úřadu Velká Bystřice, odbor tajemníka - matrika nejpozději do 3. října 2018 do 16.00 hodin.

Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého, popř. přechodného pobytu (adresa) v ČR.

· Tiskopis žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů

Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do Zastupitelstva města Velká Bystřice nemůže! 

  • INFORMACE PRO VOLEBNÍ STRANY K DELEGOVÁNÍ ČLENŮ DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ VE VELKÉ BYSTŘICI

Ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, v termínu nejpozději 30 dnů před konáním voleb (tj. do 5. 9. 2018) delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise ve městě Velké Bystřici.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení zmocněnce volební strany, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která k seznamu přiloží kopii tohoto pověření. Seznam podepíše zmocněnec či jím pověřená osoba.

Z organizačních důvodů si vás dovolujeme požádat, abyste u delegovaných členů mimo zákonem stanovených údajů (tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, pokud možno uváděli i telefonický kontakt, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty a údaj do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové zařazeni.

Člen okrskové volební komise nesmí být kandidátem pro tyto volby.

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí bude zasláno delegovaným zástupcům na vámi uvedený kontakt a současně bude toto oznámení vyvěšeno na úřední desce města Velká Bystřice, oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.


14.6.2018 15:28:07 - aktualizováno 6.10.2018 18:46:53 | přečteno 881x | marcela.chumchalova
 
load