Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
28.9.2022
 
 

Vyhledávání

PA100008

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky, 23. a 24. září 2022

doplněno o Zápis  o výsledku voleb do zastupitelstva města Velká Bystřice na volební období 2022-2026

ikona souboruZápis  o výsledku voleb do zastupitelstva města Velká Bystřice na volební období 2022-2026


Prezident republiky vyhlásil dne 13. dubna 2022 ve Sbírce zákonů pod č. ikona souboru81/2022 své rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo).

Volby se uskuteční ve dvou dnech v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

—————————————————

Pro požadavky voličů na přenosnou hlasovací schránku mimo volební místnost ze závažných, zejména zdravotních důvodů (netýká se voličů s infekčním onemocněním)  je třeba od 23. 9. 2022 od 14.00 hod kontaktovat přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Telefonní spojení do okrskových volebních komisí

Okrsková volební komise č. 1 - tel.č.: 603 880 907

Okrsková volební komise č. 2 - tel.č.: 602 588 264

Informace pro voliče s onemocněním covid-19:
Volební zákony upravují i překážky výkonu práva volit. Omezení osobní svobody z důvodu ochrany veřejného zdraví představuje jednu z těchto překážek. Z hlediska právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví je uvedená překážka naplněna tím, že je voliči nařízena izolace.

V případě, že byla voliči prokazatelně nařízena izolace orgánem ochrany veřejného zdraví (např. krajská hygienická stanice), nebo poskytovatelem zdravotních služeb (typicky praktický lékař) z důvodu onemocnění covid-19 (případně z důvodu jiné nakažlivé nemoci), a toto opatření trvá po dobu hlasování, nemůže volit. Překážka platí nejenom ve volební místnosti, ale i pro hlasování do přenosné volební schránky. Izolace totiž spočívá v oddělení fyzické osoby od ostatních fyzických osob.

V případě nejasností si u svého lékaře či orgánu ochrany veřejného zdraví ověřte, zda Vám byla izolace nařízena. V podrobnostech k procesu nařizování izolací je třeba se obrátit na Ministerstvo zdravotnictví České republiky.


—————————————————

ikona souboruInformace o minimálním počtu členů okrskových volebních komisí

ikona souboruInformace o počtu a sídlech volebních okrsků

ikona souboruPozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí ve Velké Bystřici

ikona souboruOznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky

Volby do zastupitelstev obcí


Město Velká Bystřice má zřízeny dva volební okrsky.

Obě okrskové volební komise mají sídlo v budově Masarykovy základní školy a mateřské školy Velká Bystřice na ulici 8. května 67 ve Velké Bystřici.

 • Ulice ve Velké Bystřici spadající do volebního okrsku č. 1:

Bří Mikolášků, ČSA, Kapitulní, Kopaniny, Kozinova, Lošovská, Na Boudě, Na Letné, Na Vyhlídce, Nádražní I, Nádražní II, Olomoucká, Pivovarská, Pod lesem, Svatokopecká, Tovární, Týnecká, U Vodárny, Za parkem, Zámecká, Zámecké náměstí + voliči s trvalým pobytem na čísle evidenčním bez uvedení ulice.

 • Ulice ve Velké Bystřici spadající do volebního okrsku č. 2:

8. května, Bratrská, Havlíčkova, Hliník, Hřbitovní, Husova, Jana Pospíšila, Jiráskova, Kollárova, Křížkovského, Loučná, Mlýnská, Na Stráni, Na Svobodě, Nad Skálou, Ohrada, Příční, Svésedlická, U Konírny, U Pekárny, Vrtov, Vyšehradská, Žižkova

Kdo může volit:

státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb ve Velké Bystřici přihlášen k trvalému pobytu

a dále

státní občan jiného státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku 18 let, je v den voleb ve Velké Bystřici přihlášen k pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu, od 2. 8. 2021 osvědčení o registraci) a požádá o zápis do seznamu voličů na Městském úřadě Velká Bystřice, popř. v některých z minulých voleb do zastupitelstev obcí již požádal ve Velké Bystřici či v jiné obci na území ČR o tento zápis.

Seznam voličů:

Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro občany ČR, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu.

Dodatek stálého seznamu voličů vede obecní úřad pro občany jiného státu EU, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu nebo přechodnému pobytu. O zápis do dodatku ke stálému seznamu voličů může cizinec – občan jiného státu EU požádat osobně nebo písemně.

Žadost o zapis do dodatku stáleho seznamu volicu-cizinci EU

Pokud volič - občan jiného státu EU - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do Zastupitelstva města Velká Bystřice nemůže!

V případě osobní žádosti musíte prokázat svou totožnost, státní občanství státu EU a pobyt na území ČR. Totožnost a státní občanství prokážete zejména platným občanským průkazem domovského státu nebo cestovním dokladem. Pobyt pak průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie nebo potvrzením o přechodném pobytu na území, od 2. 8. 2021 osvědčení o registraci
V případě písemné žádosti musíte uvést minimálně svoje jméno, příjmení a datum narození, pro bližší identifikaci i adresu pobytu na území ČR.
Žádost o zápis můžete podat na obecním úřadě kdykoliv, ale nejpozději dva dny přede dnem voleb, tj. ve středu 21.  9. 2022 do 16 hodin. Cizinec, občan jiného státu EU zapsaný do seznamu voličů při volbách do zastupitelstev obcí, zde bude evidován, dokud sám nepožádá o vyškrtnutí nebo nepozbude právo volit.

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů či jeho dodatku; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9. 2022 v 16:00 hodin obecní úřad seznam voličů včetně dodatku uzavře.

Voličské průkazy:

 • Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají.

Volby v zahraničí:

 • Při volbách do zastupitelstva obce není možné hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech.

(Členské státy Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko)


Přehled základních termínů a lhůt

 • do 19.07.2022 do 16:00 hodin  - podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)
 • od 19.07.2022 do 25.07.2022 do 16:00 hodin - možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)
 • do 01.08.2022 do 16:00 hodin  – odstranění závad na kandidátních listinách (§ 23 odst. 1 zákona o volbách), pokud toto přichází v úvahu
 • do 06.08.2022  – registrační úřad vydá rozhodnutí o registraci, odmítnutí kandidátní listiny, příp. o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině; rozhodnutí je doručeno třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu (§ 23 odst. 2 a 3 zákona o volbách)
 • do 24.08.2022 do 16:00 hodin - delegování zástupců do okrskových volebních komisí (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)
 • do 21.09.2022 do 14:00 hodin – možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury, možnost zmocněnce písemně odvolat kandidaturu kandidáta (§ 24 zákona o volbách)
 • 23.09.2022 od 14:00 do 22:00 hodin a 24.09.2022 od 8:00 do 14:00 hodin - průběh hlasování

ikona souboruInformace volebním stranám pro volby do zastupitelstev obcí 2022

Vzory kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí:

Informace Ministerstva vnitra ČR - www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

Potřebný počet podpisů voličů na petici podporující kandidaturu pro nezávislé kandidáty a pro sdružení nezávislých kandidátů, je třeba dle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů připojit ke kandidátní listině peticí podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Potřebný počet podpisů voličů na peticích zapsaných ve vztahu k počtu obyvatel města Velká Bystřice k 1. lednu 2022 – 3.577 obyvatel:                                       

Pro nezávislé kandidáty                     3 %( min. 120 podpisů)                                    tj. 120 podpisů
Pro sdružení nezávislých kandidátů                            7 %                                      tj. 251 podpisů

Kontakt na registrační úřad 

Městský úřad Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice 
Marcela Chumchalová, tajemnice městského úřadu
e-mail: chumchalova@muvb.cz, tel. 731 664 521, 585 351 671
1. patro, kancelář č. 15


Volby do Senátu Parlamentu České republiky

27.5.2022 10:51:10 - aktualizováno 24.9.2022 18:04:28 | přečteno 1466x | marcela.chumchalova
 
load