Dávky pěstounské péče

Děti u kašny

Chcete se starat o cizí dítě? Jak se tedy můžete stát pěstounem? Máte nárok na pěstounské dávky?

 

Pěstounská péče je jedním z možných typů náhradní rodinné péče. Na rozdíl od osvojení (adopce), se u pěstounské péče nestává pěstoun zákonným zástupcem dítěte. Nemá tedy na dítě vyživovací povinnost. Zájemce o pěstounskou péči si musí nejprve podat žádost na obecním úřadě - oddělení sociálně právní ochrany dětí. Pěstounská péče poté vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může také rozhodnout o zrušení pěstounské péče. Může tak učinit pouze ze závažných důvodů, vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte. V případě svěření dítěte do pěstounské péče není vyloučen styk rodičů s dítětem.

Ke dni 1. 1. 2013 zanikl nárok na dávky pěstounské péče podle zákona č. 117/1995 sb., o státní sociální podpoře. Dávky pěstounské péče se nyní řídí zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Kde si mohu dávky vyřídit?

O dávky je možno zažádat na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR. Místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce ČR se řídí místem trvalého pobytu osoby pečující/v evidenci. Dávky pěstounské péče náleží nejdříve za měsíc, ve kterém byl návrh na svěření dítěte do pěstounské péče osoby, která má dítě v péči na základě předběžného opatření soudu, podán.

Mezi dávky pěstounské péče patří: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, příspěvek při ukončení pěstounské péče, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte a příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče.

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč.

Nárok na odměnu pěstouna má pečující osoba.

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče.

Nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla má osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.

Pokud se potřebujete na něco bližšího zeptat, obraťte se od pondělí do pátku na:

Dluhovou poradnu Charity Olomouc
Wurmova 5
779 00 Olomouc

tel. 585 203 102
e-mail: skp@olomouc.charita.cz
 www.olomouc.charita.cz

Adéla Adámková (koordinátorka): tel. 739 249 223
Eva Koblihová (sociální pracovnice): tel. 736 764 804

Služby jsou zdarma! Můžete zaslat SMS s prosbou o zavolání a my Vám zavoláme zpět.


Vytvořeno 10.10.2014 11:37:57 | přečteno 1483x | martina.skalova
load