Provozní řád

malý hokejista
 • Vstupem do areálu kluziště návštěvník souhlasí se všemi ustanoveními tohoto provozního řádu a zavazuje se jej dodržovat.

 • Návštěvník souhlasí s tím, že využívá kluziště na vlastní nebezpečí.

 • Vstup na ledovou plochu je možný pouze po zaplacení vstupného na pokladně v IC. Vstupné je hrazeno za jeden bruslící blok.

Povinnosti návštěvníka:

 • Používat kluziště jen během provozní doby.

 • Návštěvník je povinen ponechat si vstupenku (náramek) u sebe po celou dobu bruslení a předložit ji na výzvu pořadatele ke kontrole.

 • Vstupovat na plochu jen s bruslemi.

 • Respektovat maximální počet 50 osob na ploše.

 • Bruslaři do 6 let smí na led vstupovat pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 • Bruslaři do 10 let musí mít ochranu hlavy vhodnou helmou a ochranu rukou rukavicemi.

 • Bruslařům od 10 let je doporučeno použití helmy a rukavic.

 • Dbát osobní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních bruslařů.

 • Řídit se pokyny pořadatelů a správce kluziště.

 • Dbát na bezpečnost svých věcí.  Provozovatel neručí za poškození, ztrátu či zcizení odložené věci.

 • Pořadatel (správce), si vyhrazuje právo na vyloučení návštěvníka kluziště z veřejného bruslení, případně i vykázání ze sportovního areálu při porušení tohoto provozního řádu, bez nároku na vrácení vstupného. Neopustí-li vykázaný návštěvník sportovní areál, je pořadatel oprávněn požádat o zakročení Policii ČR.

 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je potřeba přivolat ihned lékařskou pomoc. Lékárnička se nachází u správce a na pokladně v KIC.

 • Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu pořadatele ukončujícího veřejné bruslení.

 • Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí (max. 15 minut) jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit sportovní areál.

 • Návštěvník je povinen dodržovat veškeré platné hygienické právní předpisy.

Návštěvníkům je zakázáno:

 • Vstupovat na ledovou plochu bez bruslí! (Vztahuje se i na doprovod dětí).

 • Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů.

 • Vstup s hokejkou a hra hokeje mimo k tomu vymezené časy.

 • Zákaz golfového úderu, ve vymezeném čase (pronájem) je povolen pouze rybníkový hokej.

 • Vstup na plochu s jídlem, pitím nebo nebezpečnými předměty.

 • Kouření na ploše a v celém sportovním areálu. 

 • Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.

 • Jakkoliv ničit kluziště a jeho zázemí. 

Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba – 155, Hasiči – 150, Policie ČR – 158

Tento provozní řád byl schválen dne 30. 11. 2020 Městem Velká Bystřice.


Vytvořeno 30.11.2020 13:10:53 | přečteno 2132x | tana
load