Jednací řád

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE

Zastupitelstvo města (dále jen zastupitelstvo) vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tento svůj jednací řád:

ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další věci, související s jeho zasedáním.

ČLÁNEK 2
Pravomoci zastupitelstva

(1) Zastupitelstvo rozhoduje zásadně v samostatné působnosti, a to ve věcech, které mu jsou vyhrazeny zákonem o obcích, příp. dalšími zákony.

(2) Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené jinému orgánu města.

ČLÁNEK 3
Svolání zastupitelstva

(1) Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce  Zasedání zastupitelstva se konají v termínech podle plánu a svolává je starosta nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání.

(2) Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Starosta jmenovitě zve na zasedání zastupitelstva členy zastupitelstva a další osoby.

(3) Městský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vždy nejméně 7 dnů předem na úřední desce obce a dále např. v místním tisku apod. .

(4) Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, hejtman kraje nebo v zákonem stanoveném případě ředitel krajského úřadu, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena městskému úřadu.

(5) Starosta svolá zasedání zastupitelstva také na základě předchozího usnesení zastupitelstva nebo rady města (dále jen rada) k projednání naléhavých záležitostí. Dále může svolat zasedání ke slavnostním příležitostem.

ČLÁNEK 4
Příprava zasedání zastupitelstva

(1) Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta (svolavatel) podle programu navrženého radou.

(2) Návrhy a podklady pro zasedání zastupitelstva připravuje rada. Rada zejména:

a) stanoví dobu a místo zasedání,

b) navrhne program zasedání zastupitelstva,

c) stanoví odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro zasedání zastupitelstva.

(3) Návrhy, zprávy, rozbory a jiné materiály určené pro zasedání zastupitelstva, s výjimkou návrhů předložených výbory, se předkládají radě k projednání.

(4) Pro zařazení svých stanovisek, návrhů a jiných materiálů na program zasedání zastupitelstva předkládají výbory zastupitelstva (dále jen výbory) radě pouze název materiálu, jméno jeho předkladatele a usnesení, kterým výbor o předložení materiálu rozhodl. Rada zařadí materiály výboru do návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva bez projednání.)

(5) Materiály určené pro jednání zastupitelstva se předkládají písemně, nebo ústně. Všechny materiály, které rada zařadila do návrhu programu zasedání zastupitelstva včetně materiálů výborů, a které mají být zpracovány v písemné podobě, se předkládají prostřednictvím městského úřadu tak, aby mohly být doručeny členům zastupitelstva nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva.

(6) Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být materiály předloženy členům zastupitelstva v kratším termínu, popř. v den zasedání zastupitelstva. V tomto případě podá odůvodnění členům zastupitelstva rada, u materiálů předkládaných výbory předseda výboru, a v průběhu zasedání bude poskytnut dostatečný čas k jejich prostudování.

(7) Písemně zpracované materiály se členům zastupitelstva doručí buď osobně nebo prostřednictvím elektronické pošty - intranetu nebo elektronicky (e-mailová adresa). Člen zastupitelstva si na základě písemného souhlasu určí jeden způsob doručování písemných materiálů.

ČLÁNEK 5
Účast členů zastupitelstva na zasedání

(1) Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, jinak jsou povinni se, zpravidla písemně, omluvit starostovi s uvedením důvodu.

(2) Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.

ČLÁNEK 6
Program zasedání zastupitelstva

(1) Právo předkládat návrhy zastupitelstvu k projednání mají jeho členové, rada, výbory.

(2) Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada.

(3) Předkladatel materiálu může materiál stáhnout z návrhu programu zasedání zastupitelstva, a to až do okamžiku schválení programu. Po schválení programu tak může učinit jedině se souhlasem zastupitelstva.

(4) Návrh programu zasedání je zastupitelstvu předkládán ke schválení v úvodu zasedání zastupitelstva. Členové zastupitelstva mohou navrhnout změny navrženého programu (doplnění nebo vypuštění bodů, změny pořadí projednávání bodů). O programu zasedání rozhoduje zastupitelstvo hlasováním a na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly schváleny v programu.

(5) Po schválení programu zasedání může člen zastupitelstva navrhnout zařazení nového bodu programu pouze v případě, že předcházející bod byl ukončen hlasováním o usnesení. O zařazení nového bodu v průběhu zasedání rozhodne zastupitelstvo.

ČLÁNEK 7
Průběh zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání

(1) Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti místostarosta (předsedající).

(2) Zasedání zastupitelstva zahajuje starosta (předsedající). Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta (předsedající) zasedání a svolá náhradní zasedání zastupitelstva k témuž programu, a to do 15 dnů od jeho konání.

(3) Starosta (předsedající) řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, vyhlašuje přestávku, ukončuje zasedání a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.

(4) V zahajovací části zasedání zastupitelstva starosta (předsedající) konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů a navrhne schválení programu zasedání včetně určení, které materiály budou předloženy s úvodním slovem předkladatele. Starosta pověří dva členy zastupitelstva ověřením zápisu ze zasedání a oznámí, kdo bude zápis pořizovat. Přednese zprávu o činnosti orgánů obce.

(5) Starosta (předsedající) sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány, a vyzve ověřovatele zápisu k vyjádření ke správnosti a úplnosti zápisu. Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo města po vyjádření ověřovatelů zápisu hlasováním.

(6) Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen předkládaný návrh zdůvodnit. Zastupitelstvo rozhodne o pozastaveném usnesení rady hlasováním.

(7) Pokud jsou k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska výboru, udělí starosta (předsedající) zástupci výboru slovo ještě před zahájením rozpravy.

Rozprava

(8) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva a další osoby, kterým to umožňuje zákon nebo tento jednací řád, zvednutím ruky nebo písemně u starosty (předsedajícího). Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud starosta (předsedající) neudělí závěrečné slovo nebo pokud nebyl hlasováním členů zastupitelstva stanoven konec rozpravy. Vystoupení v rozpravě nemůže být delší než 10 minut. Vystupující může požádat o prodloužení doby trvání vystoupení. O tomto návrhu se hlasuje bezodkladně.

(9) Starosta (předsedající) udělí slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu v pořadí, v jakém se přihlásili. K podání vysvětlení nebo upřesnění předkládaného materiálu nebo projednávané problematiky, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí starosta (předsedající) také slovo zaměstnanci města, zástupci výboru a komise rady, popř. zástupci právnické osoby, kterou město založilo nebo zřídilo. Vystoupení v rozpravě nemůže být delší než 10 minut. Vystupující může požádat o prodloužení doby trvání vystoupení. O tomto návrhu se hlasuje bezodkladně.

(10) Po vystoupení přihlášených dle odst. 10 udělí starosta (předsedající) slovo přihlášeným občanům města[1], (dále jen občan města), aby mohli na zasedání zastupitelstva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý rok. Jejich vystoupení je časově omezeno 5 minutami - po této době jim starosta (předsedající) odejme slovo.

(11) Zúčastní-li se zasedání zastupitelstva člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, a požádá-li o slovo, musí mu být vždy uděleno.

(12) Ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo podle možností a se souhlasem zastupitelstva.

(13) Bez ohledu na pořadí přihlášení do rozpravy musí být uděleno slovo také tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo právních předpisů.

(14) V rozpravě smí vystoupit jen ten, komu starosta (předsedající) udělil slovo.

(15) Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům programu.

(16) Zastupitelstvo se může usnést na omezení rozpravy k projednávanému bodu, to je omezení počtu vystoupení jednoho účastníka,  přičemž omezení nemůže být menší než dvě k téže věci.

(17) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen zastupitelstva; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Přestávka v jednání

(18) Nejpozději po 3 hodinách souvislého jednání zastupitelstva starosta (předsedající) vyhlásí přestávku trvající alespoň 30 minut.

ČLÁNEK 8
Příprava usnesení zastupitelstva

(1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zprávy, rozborů, projednávaných návrhů a z rozpravy členů zastupitelstva. Návrhy usnesení připravují předkladatelé v časové a věcné souvislosti s přípravou zpráv, ekonomických rozborů a jiných materiálů.

(2) Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v návrhu usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

ČLÁNEK 9
Usnesení zastupitelstva, hlasování

(1) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.

(2) Usnesení se přijímá zpravidla na závěr každého bodu jednání.

(3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v samostatné působnosti obce, stanoví-li tak zákon, starostovi a jiným členům zastupitelstva, radě, výborům, městskému  úřadu, popř. zástupci právnické osoby, kterou město založilo nebo zřídilo.

(4) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

(5) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta (předsedající).

(6) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta (předsedající) hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. Pozměňující návrhy mohou být předány předsedajícímu  písemně nebo ústně. Pozměňujícím návrhem se pro tyto účely rozumí: částečně pozměňující návrh, doplňující návrh nebo protinávrh.

(7) O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předkládány. Je-li pozměňující návrh přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.

(8) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené předkladatelem. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

(9) V případě, že se při zasedání zastupitelstva projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může zastupitelstvo rozhodnout, že o věci bude jednat na svém příštím zasedání.

(10) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky.

(11) Před zahájením hlasování starosta (předsedající) oznámí, o čem se bude hlasovat, a má-li být hlasováním přijato usnesení, oznámí číslo usnesení, o kterém se bude hlasovat.

(12) Každý člen zastupitelstva hlasuje osobně, zastoupení při hlasování není přípustné.

(13) Každý člen zastupitelstva může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo bez rozpravy. Vyhoví-li zastupitelstvo námitce, musí se hlasování opakovat.

(14) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

(15) Seznam materiálů, které zastupitelstvo projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné usnesení, se uvede na závěr přijatých usnesení zastupitelstva s textem: "Materiály projednané zastupitelstvem bez přijatého usnesení".

ČLÁNEK 10
Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva

(1) Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu, její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které město založilo nebo zřídilo a požadovat od zaměstnanců města zařazených do městského  úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které město založilo nebo zřídilo, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce.

(2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

(3) Dotazy, připomínky a podněty vznesené na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence na městském  úřadu.

ČLÁNEK 11
Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva

(1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Starosta (předsedající) rušitele jednání upozorní, aby od svého jednání upustil.

(2) Překročí-li řečník stanovený časový limit (čl. 7 odst. 9 a 11), může mu starosta (předsedající) odejmout slovo.

ČLÁNEK 12
Ukončení zasedání zastupitelstva

(1) Starosta (předsedající) prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

(2) Pokud nedojde ke schválení programu zasedání, zastupitelstvo projedná pouze body, jejichž projednání ukládá zákon (námitky proti zápisu, neslučitelnost funkcí u člena zastupitelstva aj.) a starosta (předsedající) prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené.

(3) Starosta (předsedající) prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet členů zastupitelstva na probíhajícím zasedání pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva. V tomto případě zasedání svolá znovu do 15 dnů ke zbývajícímu programu.

ČLÁNEK 13
Pracovní komise

Zastupitelstvo může pro přípravu odborných stanovisek a expertiz zřídit pracovní komise složené z členů zastupitelstva a odborníků - nečlenů zastupitelstva. Činnost pracovní komise končí splněním úkolu, pro který byla zřízena.

ČLÁNEK 14
Organizačně technické záležitosti

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad.

(2) Zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah přijatých usnesení. Jeho součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

(3) V zápisu se uvádí :

a) den a místo zasedání,

b) hodina zahájení a ukončení,

c) jména určených ověřovatelů zápisu,

d) počet přítomných členů zastupitelstva,

e) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,

f) schválený pořad jednání,

g) průběh rozpravy se jmény řečníků,

h) průběh a výsledek hlasování,

i) učiněná oznámení o střetu zájmů (osobním zájmu) podle čl. 17 odst. 2 tohoto jednacího řádu,

j) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu,

k) přijatá usnesení,

l) jméno zapisovatele,

m) datum pořízení zápisu.

(4) Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis je uložen k nahlédnutí na městském  úřadu .

(5) Ze zápisu může být pořízen výpis. Výpis s doložkou "za správnost" podepisuje ten, kdo ho vyhotovil.

(6) Městský  úřad vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

(7) Městský úřad vydává na základě žádosti výpisy z usnesení zastupitelstva.

ČLÁNEK 15
Zabezpečení a kontrola usnesení zastupitelstva

(1) Rada projedná na nejbližší schůzi organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva. Návrh radě předkládá starosta.

(2) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada a informuje na následujícím zasedání zastupitelstvo.

ČLÁNEK 16
Další povinnosti členů zastupitelstva

(1) Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech města mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu města, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán města. 

(2) Člen zastupitelstva, který je veřejným funkcionářem ve smyslu zákona o střetu zájmů, je povinen při jednání zastupitelstva oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

(3) Oznámení o možném středu zájmů podle odst. 1 a 2 neomezuje právo člena zastupitelstva města hlasovat k projednávané věci.

(4) Člen zastupitelstva nebo jeho náhradník, který byl v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích delegován jako zástupce města na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má město majetkovou účast:

a) předloží radě prostřednictvím městského  úřadu před konáním valné hromady program valné hromady,

b) je oprávněn jednat na valné hromadě za město v rámci zmocnění uděleného mu radou,

c) podá bez zbytečného odkladu radě prostřednictvím městského úřadu písemnou informaci o průběhu jednání valné hromady a přijatých rozhodnutích a předá radě zápis, popř. kopii zápisu z valné hromady.

ČLÁNEK 17
Další ustanovení

(1) Městský úřad je oprávněn vést seznam členů zastupitelstva s uvedením jejich akademického titulu, jména, příjmení, adresy a telefonního čísla do zaměstnání, příp. do místa bydliště; seznam slouží pouze pro potřebu členů zastupitelstva a vnitřní potřebu městského úřadu.

(2) Městský úřad  je oprávněn na vyžádání jiných osob sdělovat tyto údaje o členech zastupitelstva:

a) jméno, příjmení,

b) věk,

c) povolání,

d) obec trvalého pobytu,

e) členství v politické straně.

Další informace poskytuje městský  úřad pouze s písemným souhlasem člena zastupitelstva.

(3) Městský úřad přijímá pro členy zastupitelstva písemnosti a zajišťuje jejich doručení adresátovi.

ČLÁNEK 18
Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád schválilo zastupitelstvo města na svém 7. zasedání dne 21. září 2015. Tímto se ruší jednací řád schválený 15.6.2009.


Ing. Marek PAZDERA 
starosta města
Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK
místostarosta města

[1] § 16 a § 17 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn 

Vytvořeno 12.1.2014 19:13:22 | přečteno 1227x | tana
load