Odpadové hospodářství

Odpadové centrum Velká Bystřice

ikona souboruKalendář svozu odpadů 2023

Informace k zápůjčce nádob na separovaný odpad

ikona souboruPovinně zveřejňované  informace o odpadech město Velká Bystřice, rok 2022

ikona souboruPovinně zveřejňované  informace o odpadech město Velká Bystřice, rok 2021

ikona souboruFinance za odpadové hospodářství 2021

ikona souboruInformace o množství odpadů ve Velké Bystřici za r. 2021

ikona souboruInformace o množství odpadů v odpadovém centrum za r. 2021

ikona souboruStanoviště sběrných nádob ve městě Velká Bystřice

ikona souboruJak třídit BIO odpad z domácností

ikona souboruJak správně třídit odpad do barevných kontejnerů

ikona souboruTřídění žárovek a zářivek

ikona souboruPopelnice na jedlé oleje

ikona souboruInformace o možnosti odevzdání kovového odpadu  - Kovošrot Velká Bystřice
Kovový odpad je možné odevzdávat také 2× ročně na předem vyhlášených přechodných stanovištích v rámci sběru kovů organizovaného městem Velká Bystřice a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezka – Sborem dobrovolných hasičů Velká Bystřice. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním tisku, v místním rozhlase, na internetových stránkách města.

Videoklip z průzkumu bystřického domovního odpadu:

https://www.youtube.com/watch?v=J-rPTJJr0UU


Odpadové centrum

Účel zařízení:

Zařízení je provozováno na základě souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 24558/2021 ze dne 1. 3. 2021 a slouží jako sběrné místo obce ke sběru odpadů kategorie ostatní, nebezpečný odpad a sběru použitých výrobků ve zpětném odběru od fyzických osob s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici, Bukovanech, Bystrovanech, Mrsklesích, Svésedlicích (dále „zapojené obce“). Dále bude zajištěn zpětný odběr.

Provoz ikona souboruodpadového centra je řízen platným provozním řádem, který je k dispozici u obsluhy sběrného dvora.

Adresa:
Tovární 1002, Velká Bystřice

Provozní doba:
úterý 15:30 – 18 hod.
sobota 8 – 12 hod.

Do sběrného dvora přijímáme:
Nebezpečný odpad – znečištěné obaly a textilie, akumulátory, barvy, olejové filtry apod.
Tříděné odpady – papír, PET láhve, nápojové kartony, sklo
Dřevo, větve, listí, trávu
Velkoobjemový odpad
Vysloužilé elektrické spotřebiče

Odpady jsou přijímány od občanů s trvalým pobytem v zapojených obcí dle platného ceníku. Podmínkou je předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu) k ověření místa trvalého bydliště. Stavební odpad je zpoplatněna poplatkem dle ceníku. Maximální množství 500 kg/ občan/rok.

Množství odpadu, které občan odevzdává, je limitováno běžnou produkcí občana (tzn. nelze jednorázově odevzdat např. 20 ks pneumatik). Jsou přijímány pouze pneumatiky z osobních automobilů, maximálně 8 ks/osoba/rok.

Nejsou přijímány stavební odpady s obsahem azbestu.

Elektrospotřebiče jsou odebírány zdarma pouze v kompletním stavu. Pokud nejsou kompletní, občan hradí poplatek dle ceníku.

Zařízení není určeno pro odpady z podnikatelské činnosti.

PRAVIDLA PŘI ODEVZDÁVÁNÍ ODPADU DO SBĚROVÉHO DVORA:

 1. Každá osoba vstupující do prostoru odpadového centra je povinna nahlásit svou přítomnost obsluze sběrového dvora.
 2. Při odevzdání odpadu je občan povinen nahlásit obsluze své celé jméno, adresu bydliště, prokázat se platným dokladem totožnosti (OP) a umožnit obsluze odpadového centra zapsat tyto údaje do evidence odpadů.
 3. Občané žijící ve Velké Bystřici, Bukovanech, Bystrovanech, Mrsklesích, Svésedlicích (dále jen „zapojených obcí“), kteří nemají v OP uveden trvalý pobyt v zapojených obcích, se pro odevzdání odpadu zdarma (kromě stavebního odpadu) prokazují navíc potvrzením o zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu v zapojených obcích. Pokud se tímto neprokáží, mohou odpad odevzdat pouze za úplatu.
 4. Chataři, kteří vlastní nemovitost na území zapojených obcí se pro odevzdání odpadu zdarma prokazují navíc potvrzením o zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu ve Velké Bystřici, Bukovanech, Bystrovanech, Mrsklesích, Svésedlicích. Pokud se tímto neprokáží, mohou odpad odevzdat pouze za úplatu.
 5. Občané nebo firmy vystupující jako dopravce pro jiného občana zapojených obcí mohou odpad odevzdat zdarma pouze v případě, že tento občan bude přítomný osobně se svým OP při dodávce odpadu a bude souhlasit s odevzdáním odpadu jeho jménem a na jeho osobu. Bez tohoto prokázání bude odpad přijat pouze za úplatu, která bude požadována od dopravce.
 6. Dodavatel odpadu vyčká až bude jeho vozidlo s odpadem, popř. odpad zvážen a zapsán pracovníkem obsluhujícím vážní jednotku do evidence odpadu.
 7. Dodavatel odpadu se řídí pokyny obsluhy k vyložení případně dotřídění odpadu.
 8. Odpad lze odkládat pouze na místa určená obsluhou odpadového centra.
 9. Při odjezdu platí povinnost nechat  opět zvážit vozidlo a vyčkat pokynu obsluhy k opuštění areálu.

ČINNOSTI, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO V ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚT:

 1. V celém prostoru odpadového centra platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 2. Platí zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a pod vlivem omamných látek.
 3. V zařízení platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných látek.
 4. Platí zákaz vynášení jakéhokoliv druhu odpadu z odpadového centra.
 5. Občanům je zakázáno vstupovat a vjíždět mimo prostory zařízení, které jsou určeny k vykládce odpadů.
 6. Zdržovat se bezdůvodně v prostoru určeném pro vykládku odpadu pro provedené vykládky.
 7. Vstup do odpadového centra mimo stanovenou provozní dobu a v nepřítomnosti obsluhy je zakázán.
Ceník za odevzdání odpadu pro občany Velké Bystřice (platný od 1. 1. 2022)
ikona souboruCeník

UPOZORNĚNÍ - odpadové centrum NENÍ MÍSTEM ZPĚTNÉHO ODBĚRU PNEUMATIK!
Za odevzdání pneumatik se platí poplatek ve výši: 6,- Kč/ kg.
ikona souboruZpětný odběr pneumatik.

Třídění odpadů

Popelnice

Informace pro občany o třídění komunálních odpadů


25.9.2017 15:41:39 | přečteno 3234x | Žaneta Čadová, DiS. | Celý článek
 

Odpadové centrum získalo podporu z Operačního programu Životní prostředí

17.12.2015 8:46:41 | přečteno 1380x | martina.skalova | Celý článek
 
Vytvořeno 12.11.2015 12:19:20 | přečteno 15585x | martina.skalova
load