Město Velká Bystřice

Oficiální informační portál
27.3.2017
 

Vyhledávání

P5070005

Odpadové centrum

Provoz odpadového centra 

Účel zařízení:

Zařízení je provozováno na základě souhlasu Krajského úřadu Olomouckého kraje č.j. KUOK 91568/2015 ze dne 16.10.2015 a slouží jako sběrné místo obce ke sběru odpadů kategorie ostatní, nebezpečný odpad a sběru použitých výrobků ve zpětném odběru od fyzických osob s trvalým bydlištěm ve Velké Bystřici, Bukovanech, Bystrovanech, Mrsklesích, Svésedlicích (dále „zapojené obce“). Dále bude zajištěn zpětný odběr.

Provoz ikona souboruodpadového centra je řízen platným provozním řádem, který je k dispozici u obsluhy sběrného dvora.

Adresa:
Tovární 1002, Velká Bystřice

Provozní doba:
úterý 15:30 – 18 hod.
sobota 8 – 12 hod.

Do sběrného dvora přijímáme:
Nebezpečný odpad – znečištěné obaly a textilie, akumulátory, barvy, olejové filtry apod.
Tříděné odpady – papír, PET láhve, nápojové kartony, sklo
Dřevo, větve, listí, trávu
Velkoobjemový odpad
Vysloužilé elektrické spotřebiče

Odpady jsou přijímány od občanů s trvalým pobytem v zapojených obcí dle platného ceníku. Podmínkou je předložení dokladu totožnosti (občanského průkazu) k ověření místa trvalého bydliště. Stavební odpad je zpoplatněna poplatkem dle ceníku. Maximální množství 500 kg/ občan/rok.

Množství odpadu, které občan odevzdává, je limitováno běžnou produkcí občana (tzn. nelze jednorázově odevzdat např. 20 ks pneumatik). Jsou přijímány pouze pneumatiky z osobních automobilů, maximálně 8 ks/osoba/rok.

Nejsou přijímány stavební odpady s obsahem azbestu.

Elektrospotřebiče jsou odebírány zdarma pouze v kompletním stavu. Pokud nejsou kompletní, občan hradí poplatek dle ceníku.

Zařízení není určeno pro odpady z podnikatelské činnosti.

PRAVIDLA PŘI ODEVZDÁVÁNÍ ODPADU DO SBĚROVÉHO DVORA:

 1. Každá osoba vstupující do prostoru odpadového centra je povinna nahlásit svou přítomnost obsluze sběrového dvora.
 2. Při odevzdání odpadu je občan povinen nahlásit obsluze své celé jméno, adresu bydliště, prokázat se platným dokladem totožnosti (OP) a umožnit obsluze odpadového centra zapsat tyto údaje do evidence odpadů.
 3. Občané žijící ve Velké Bystřici, Bukovanech, Bystrovanech, Mrsklesích, Svésedlicích (dále jen „zapojených obcí“), kteří nemají v OP uveden trvalý pobyt v zapojených obcích, se pro odevzdání odpadu zdarma (kromě stavebního odpadu) prokazují navíc potvrzením o zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu v zapojených obcích. Pokud se tímto neprokáží, mohou odpad odevzdat pouze za úplatu.
 4. Chataři, kteří vlastní nemovitost na území zapojených obcí se pro odevzdání odpadu zdarma prokazují navíc potvrzením o zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu ve Velké Bystřici, Bukovanech, Bystrovanech, Mrsklesích, Svésedlicích. Pokud se tímto neprokáží, mohou odpad odevzdat pouze za úplatu.
 5. Občané nebo firmy vystupující jako dopravce pro jiného občana zapojených obcí mohou odpad odevzdat zdarma pouze v případě, že tento občan bude přítomný osobně se svým OP při dodávce odpadu a bude souhlasit s odevzdáním odpadu jeho jménem a na jeho osobu. Bez tohoto prokázání bude odpad přijat pouze za úplatu, která bude požadována od dopravce.
 6. Dodavatel odpadu vyčká až bude jeho vozidlo s odpadem, popř. odpad zvážen a zapsán pracovníkem obsluhujícím vážní jednotku do evidence odpadu.
 7. Dodavatel odpadu se řídí pokyny obsluhy k vyložení případně dotřídění odpadu.
 8. Odpad lze odkládat pouze na místa určená obsluhou odpadového centra.
 9. Při odjezdu platí povinnost nechat  opět zvážit vozidlo a vyčkat pokynu obsluhy k opuštění areálu.

ČINNOSTI, KTERÉ JE ZAKÁZÁNO V ZAŘÍZENÍ PROVÁDĚT:

 1. V celém prostoru odpadového centra platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 2. Platí zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a pod vlivem omamných látek.
 3. V zařízení platí zákaz konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných látek.
 4. Platí zákaz vynášení jakéhokoliv druhu odpadu z odpadového centra.
 5. Občanům je zakázáno vstupovat a vjíždět mimo prostory zařízení, které jsou určeny k vykládce odpadů.
 6. Zdržovat se bezdůvodně v prostoru určeném pro vykládku odpadu pro provedené vykládky.
 7. Vstup do odpadového centra mimo stanovenou provozní dobu a v nepřítomnosti obsluhy je zakázán.

Ceník za odevzdání odpadu pro občany Velké Bystřice, Bystrovan, Mrskles, Bukovan, Svésedlic
katalogové číslo název odpadu  kategorie měrná jednotka cena za odevzdání 
15 01 01  papírové a lepenkové obaly  O t zdarma
15 01 02  plastové obaly (fólie, PET láhve, nádobky, …)  O t zdarma
15 01 03  dřevěné obaly  O t zdarma
15 01 04  kovové obaly (plechovky, nádobky, …)  O t zdarma
15 01 05  kompozitní obaly  O t zdarma
15 01 07  skleněné obaly  O t zdarma
15 01 10*  obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N t zdarma
16 01 03  pneumatiky  O t zdarma
17 01 01  beton  O t 600,00 Kč
17 01 02  cihly  O t 600,00 Kč
17 01 07  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O t 600,00 Kč
17 02 01  dřevo  O t zdarma
17 09 04  směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O t 1.600,00 Kč
18 01 01  ostré předměty (injekční jehly)kromě čísla 18 01 03   t zdarma
20 01 01  papír a lepenka  O t zdarma
20 01 02  sklo  O t zdarma
20 01 10  oděvy  O t zdarma
20 01 11  textilní materiály  O t zdarma
20 01 11  textilní materiály znečištěné  O/N t zdarma
20 01 13*  rozpouštědla  N t zdarma
20 01 14*  kyseliny  N t zdarma
20 01 15*  zásady  N t zdarma
20 01 19*  pesticidy  N t zdarma
20 01 21*  zářivky a jiný odpad obsahující rtuť  N   zdarma
20 01 23*  vyřazená zařízení obsahující chlorfluorouhlovodíky (lednice, mrazáky, …)  N ks zdarma
20 01 25  jedlý olej a tuk  O t zdarma
20 01 26*  olej a tuk  N t zdarma
20 01 27*  barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky  N t zdarma
20 01 32*  jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31  N t zdarma
20 01 33*  baterie a akumulátory, zařazené pod čísla 16 06 01,16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N ks zdarma/ 500,00 Kč
20 01 35*  vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedenépod čísly 20 01 21 a  20 01 23 (televize, rádia, PC,…) N ks zdarma/ 100,00 Kč
20 01 36* vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 O kg Zdarma/ 5,00 Kč
20 01 38  dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  O t zdarma
20 01 39  plasty  O t zdarma
20 01 40  kovy O t zdarma
20 02 01  biologicky rozložitelný odpad  O t zdarma
20 02 02  zemina nebo kameny  O t 350,00 Kč
20 02 03  jiný biologicky nerozložitelný odpad  O t zdarma
20 03 07 objemný odpad O t zdarma
* u takto označených odpadů, resp. vyřazených elektrozařízení je podmínkou
bezplatného zpětného odběru jejich kompletnost, jinak budou odebrány pouze
za úplatu
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH
CENÍK DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
přistavení kontejneru  5/1,6 m3 – nájem, (odpad dle ceníku)     500,00 Kč/den 500,00 Kč/víkend,svátek
multikára       22,00 Kč/km
práce pracovníka technických služeb     180,00 Kč/osoba/h
Pozn. Do kontejneru lze odkládat pouze  1 druh odpadu, max. objem nákladu 2,5 t.
štěpkovač 500,00 Kč/hod
pozn. Účtována bude vždy první hodina a dále pak každá započatá půlhodina práce.  
UVEDENÉ CENY JSOU VČETNĚ DPH
Objednávky na tel. č. 585 154 139,  e-mail:janocova@muvb.cz


Odpadové centrum získalo podporu z Operačního programu Životní prostředí

17.12.2015 8:46:41 | přečteno 337x | martina.zbankova | Celý článek
 
1
12.11.2015 12:19:20 | přečteno 337x | martina.zbankova
 
load